فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 113، 20 خرداد 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

شکست "رفراندم" اعلام نشده حزب جمهوری اسلامی

1

دو تاکتیک در برخورد با انقلاب ایران

1

گرامی باد سالروز انقلاب عمان

1

گرامی باد سالروز اعتصاب شکوهمند کارگران کوره‌پزخانه‌های تهران در خرداد 1338

1

اضافه نکردن حداقل دستمزد کارگرن افزایش سود سرمایه‌داران است

3

اوباشان رژیم جمهوری اسلامی مجمع عمومی نفتگران جنگزده شیراز را بخون کشیدند

4

از میان نامه‌های کارگران: نامه یک کارگر از زندان

4

فرمانداری لنگرود، متحد محتکران، علیه نوغانداران

4

جنبش جهانی کارگری - رهائیبخش

 

لندن: راهپیمائی بیکاران و بحران روزافزون امپریالیستی

5

افریقای جنوبی: اعتصاب کارگران

5

فلسطین اشغالی: اعتصاب معلمین و پیشه‌وران

5

پاسخ به سئوالات دربارۀ "نامه سرگشاده به مجلس"

6

بررسی و تحلیلی از جنبش کارگری در سال گذشته (قسمت سوم)

7

9 خرداد 58 جهارشنبه سیاه: روزی خونین در تاریخ خلق عرب خوزستان (2)

9

خودکفائی ضدامپریالیستی به سیاق دولت رجائی

10

در حاشیه بند "ج"

12

14 خرداد، سالروز اعلام جمهوری گیلان گرامی باد (2)

13

گرامی باد سالروز انقلاب عمان

18

در مقابل سیاست سرکوب و اختناق و محو کامل آزادی مطبوعات به مقابله برخیزیم

18

خبرهائی از جنبش مقاومت خلق کرد

 

2 ریوی ارتشی به کمین پیشمرگان فدائی افتادند

19

درسهائی که از بمباران زندان دوله‌تو باید آموخت

19

ندامتنامه خائنین

19

درگیری‌های ساروقامیش

19

کشاورزان میگویند قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس؟!

19

ترور یک معلم انقلابی در قروه

20

گلوله؛ پاسخ رژیم اسلامی به طالبین کار، مسکن، آزادی

20

فرماندهان ارتش: پرسنل انقلابی از ارتش اخراج!

شورای نگهبان: استخدام کارشناس (مستشار) خارجی آزاد!

20

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی – انقلابی در رژیم حامی زندانیان ایرلند!

20