فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 111، 6 خرداد 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

گزارش هیئت بررسی شکنجه دروغپردازی دیگری از حزب جمهوری اسلامی

1

مقابله با آزادی بنام آزادی

1

تصویری از لایحۀ قصاص

1

هرگونه تضعیف جنبش مقاومت خلق کرد خیانت به انقلاب است

1

بحث "آزاد" و جمهوری اسلامی!؟

1

توضیح

2

سعید سلطانپور همچنان در اسارت رژیم جمهوری اسلامی است

2

جنبش کارگری

 

اعتصاب در شرکت ماشین‌سازی

3

گزارشی از اعتصاب در کارخانجات پارس الکتریک

3

مبارزۀ کارگران کمپیدرو علیه "حق ویژه"

3

خبرهای کوتاه از گروه صنعتی کفش سازی بلا

3

مبارزه کارگران کارخانۀ قندسازی پاس‌آباد برای تشکیل شورا

3

از میان نامه‌های کارگران: نامه یک کارگر شهرداری به روزنامه کار

4

دولت حامی مستضعفین! فقط حرف میزند

4

بررسی و تحلیلی از جنبش کارگری در دو سال گذشته (قمست دوم)

5

بر آوارگان چه می‌گذرد؟ گزارشهائی از اردوگاه‌های آوارگان

شادگان: اردوگاه بیکاری، فقر، بیماری... و اعتراض

9

ماهیت واقعی "ملی کردن" تجارت خارجی

10

پاسخ به سئوالات: صف مستقل پرولتاریا

12

دستگیری هواداران سازمان در ترکیه

12

گزیده‌ای از میان نشریات شهرستانها

 

اخبار آذربایجان نشریه خبری – فرهنگی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – آذربایجان:

حمایت هیئت هفت نفره از فئودالها و خانها – گرمی

13

بامئی استار نشریه هواداران سازمان در سیستان و بلوچستان:

کارگران با اتحاد خود به بخشی از خواسته‌هایشان دست یافتند

13

روش‌های خشونت‌بار پاسداران انزجار مادران زندانیان سیاسی و توده‌ها را برانگیخت

13

حمایت آیت‌الله موسوی اردبیلی از سرمایه‌داران

13

بقیه جنبش کارگری: یورش پاسداران سرمایه به کارگران ساوالوکس، منجر به زخمی شدن دو کارگر شد

14

به استناد منابع امپریالیستی ایران سومین مشتری بزرگ انگلیس است

15

ضدحمله سرمایه تجاری

15

اولین قربانیان اعتراض به لایحۀ قصاص

19

هشدار مادران زندانیان سیاسی دربارۀ جان فرزندان دربند خود

19

وحدت بنی‌صدر و حزب جمهوری اسلامی در خلع‌سلاح توده‌ها

19

گرامی باد خاطرۀ شهدای خردادماه

20

گرامی باد خاطره بنیانگداران سازمان مجاهدین خلق، سعید محسن، حنیف‌نژاد، بدیع‌زادگان، عسگریزاده و مشکین‌فام

20