فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 104، 19 فروردین 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

راهپیمائی توده‌ها بمناسبت روز جمهوری اسلامی!!

1

لیبرالها از چه می‌ترسند و به چه شیوه‌هائی متوسل می‌شوند؟

1

رژیم جمهوری اسلامی در جهت بازسازی صنایع وابسته گام برمیدارد

1

بقیه صفحات کار شماره 104، از صفحه 2 به بعد، به اشتباه متعلق به شماره 102 هستند