فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 86، 6 آذر 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

"دموکراسی" اسب طلائی لیبرالیسم!

1

انقلاب برای چه بود؟

1

رهبران جمهوری اسلامی به شکنجه انقلابیون و آزادی کودتاچیان مزدور اعتراف می‌کنند!

1

"تخصص و مکتب" دستاویزی برای کسب قدرت بیشتر

1

هسته‌های سرخ کارخانه بمثابه سنگ زیربنای حزب پرولتری

3

اتحاد مردم و دانش‌آموزان ماسوله توطئه‌های انحصارطلبان را خنثی کرد

5

دانش‌آموزان دبیرستان فاطمۀ امینی مانع محرومیت از تحصیل دوستان خود شدند

5

از نظر رهبران جمهوری اسلامی ابقاء قراردادهای تحمیلی "احتیاج" بوده است!

6

اعلام مواضع بخشی از کارگران پیشرو تبریز

6

نمایندگان مجلس از منافع چه کسانی دفاع میکنند؟

7

شورای واقعی، دشمن سرمایه‌داران، پشتیبان کارگران

8

بخشی از: اعلام موجودیت هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران تشکیلات اراک

9

زحمتکشان موسیوآباد: هر حرف حقی بزنی، میگن فدائی هستی

10

یک ارزیابی کوتاه از روحیات توده‌ها نسبت به مسئله جنگ

11

رفقا، دوستان، هواداران!

17

چگونه ساواکی‌ها و ایادی وابسته به رژیم سابق عضو هیئت‌های پاکسازی می‌شوند!

20

دولت جمهوری اسلامی سرمایه‌های دولتی شده را به سرمایه‌داران بازمیگرداند!

20