فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 83، 15 آبان 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

پرده آخر نمایش مبارزه ضدامپریالیستی حاکمیت!

1

شوراهای دفاع محلی

1

تعاونی در جمهوری اسلامی راه حل "نه شرقی"، نه غربی" برای حل بحران بیکاری

1

جنگ و مسئلۀ گرانی

1

اخبار کارگری: مبارزات کارگران لیفت‌تراک سازی و توطئه بی‌وقفه عوامل رژیم جمهوری اسلامی

3

مبارزات دهقانان پیاغوزین

4

نامه‌ای از روستای نادالی شبستر

4

شورای کارخانه استاندارد سرپرستان ضد شورا را توبیخ کرد!

6

تشکیل ستاد تبلیغاتی شورای دفاع ملی گامی دیگر در تشدید اختناق و سانسور

10

چرا دولت شوراهای واقعی محلی را ممنوع اعلام کرد؟

10

ورشکستگی "کمیته مرکزی" و اقدام انقلابی "جناح چپ"

11

ورزش جمعی در مدارس به اخراج منجر میشود!

11

خبرهائی از کرمانشاه

13

اخبار شهرهای جنگ‌زده

16

 

 

ضمیمه کار (اقلیت) شماره 83، 15 آبان 1359

 

سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر را به پرولتاریای سراسر جهان تبریک میگوئیم

1