فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 82، 8 آبان 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

"مسئله گروگانها" و بازسازی سیاست خارجی

1

جنگ کنونی و مسئلۀ اعتبارات جنگی

1

رژیم جنایتکار عراق ماهیت ضدخلقی خود را عریان‌تر می‌کند.

1

گرامی باد 13 آبان سالروز مبارزات قهرمانانه دانش‌آموزان ایران

1

اخبار کارگری: اخباری چند از کارخانجات صنایع دفاع

3

خلق دلیر بلوچ، زحمتکش سیستانی

3

جنگ زرگری حزب توده و "کمیتۀ مرکزی"

4

سیاستهای اقتصادی حزب جمهوری اسلامی دفاع از منافع سرمایه‌داران

5

دشمنی هیئت حاکمه با نیروهای انقلابی

7

جنگ و حیله‌های سرمایه‌داران

9

ایجاد پناهگاه مطمئن در کارخانه‌ها برای حفظ جان کارگران ضروری است

9

چهرۀ واقعی مدعیان عدل اسلامی

10

توطئۀ عوامل کارفرما در کارخانه تکنو آجر علیه کارگران

10

مبارزه پیروزمندانه شورای دهقانی روستای یوسف‌آباد املش

11

خلع سلاح توده‌ها در هنگام جنگ

12

چه کسانی از تقویت ارتش دفاع می‌کنند؟

13

خاطره صیادان شهید گرامی باد

14

اخبار جنگ خوزستان

16

شادگان، پناهگاه مردم جنگ‌زده آبادان، اهواز و خرمشهر نیز بمباران شد

16

گرامی باد خاطره شهدای آبانماه:

فدائی خلق رفیق رحیم خدادای

فدائی خلق رفیق محمدرضا چمنی

فدائی خلق رفیق علی دلیری فرد

فدائی خلق رفیق شاهرخ هدایتی

فدائی خلق رفیق عبدالحسین براتی

فدائی خلق رفیق مصطفی شمس‌الدین

16