فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 79، 17 مهر 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

جنگ و تأثیر آن بر تضادهای درون هیأت حاکمه

1

اثرات زیانبار جنگ بر زندگی توده‌های زحمتکش

1

حملات دیوانه‌وار و جنایتکارانه به مناطق مسکونی و توده‌های بی‌دفاع

1

پاسخی به روزنامه جمهوری اسلامی

1

هسته‌های سرخ کارخانه بمثابه سنگ زیربنای حزب پرولتری

3

اخبار کارگری: شورای شرکت اف.آی.سی. اداره امور را بدست گرفت اما...

5

نامه یک کارگر نانوا

5

اشغال خوابگاههای دانشجوئی حتی در شرایط جنگی!

7

عملکردهای شورای روستائی (گاورمک) رامسر

7

نمونه اتحاد انقلابی دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی

7

باز هم حمله مسلحانه پاسداران سرمایه به کارگران

7

لغو سود ویژه و مواضع "کمیته مرکزی"

8

هزینه جنگ بر دوش زحمتکشان، در حاشیه مصاحبه بهشتی

10

هم‌میهنان مبارز! بنا به گفته وزیر نفت: دولت صادرات نفت را به کشورهای امپریالیستی ادامه میدهد، ولی برای تامین مصارف داخلی کاری نمیکند. "زیرا مردم تحمل دارند."

10

خوانین مزدور قشقائی علیه خلق توطئه میکنند

12

اخراج و ممنوع‌التدریس کردن معلمین مبارز و آگاه

13

کیهان: جنگ خیلی خوب است و...

13

جنگ ایران و عراق و تحکیم موقعیت ارتش

14

خاطرات یک رفیق از همایون کتیرائی در زندان: آنچه از "همایون" آموختیم

16

گرامی باد یاد انقلابی کبیر "رفیق چه‌گوارا"

16