فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 78، 8 مهر 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

ماهیت جنگ دولتهای ایران و عراق و موضع ما

1

در برخورد با مسأله گروگانها جاسوسان آمریکائی باید محاکمه شوند

1

نظام اداری حاکم و سیاستهای هیئت حاکمه

1

گزارش: سوءاستفاده در ایران‌ناسیونال یا رسوائی..... دولت

3

تحصن زحمتکشان شرکت واحد و پیروزی در تحقق خواستهایشان

4

کارگران کارخانه "پوشش" خواهان آزادی نمایندگانشان هستند

4

تحصن کارگران شرکت صنایع دریائی

4

طرح "ارزشیابی کار کارگران" اقدام دیگریست علیه کارگران

5

دروغگویان و عوامفریبان کم حافظه‌اند

5

رئیس مجلس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی

7

دفاع از نظام سرمایه‌داری زیر پوشش "مکتب"

8

نامه جمعی از کارگران آگاه و مبارز اهواز: چند سئوال از "کمیته مرکزی"

9

پاسخ به سئوالات

10

چرا بلیط اتوبوس گران میشود؟

10

رفقای هوادار! با افشای ماهیت ارتجاعی جنگ، برای دفاع از منافع زحمتکشان میهن، به رهنمودهای ذیل توجه کرده و به آنها عمل کنید

12

مفتشین جمهوری اسلامی و معلمین مبارز و آگاه

13

بکوشیم ماهیت حاکمیت و دار و دسته‌های مزدور و وابسته به سرمایه‌های بزرگ را افشا کنیم و فرصت‌طلبان سازشکار "کمیته مرکزی" را از جنبش طرد نمائیم

14

در افشای "کمیته مرکزی" اپورتونیست بکوشیم

14

خبرهائی از دو روز اول جنگ در خوزستان

15

گزارش روستایی: مزارع برنج روستاهای اطراف رودسر بعلت کم‌آبی سوخت

15

گرامی باد خاطرۀ شهدای مهرماه

16

شورای انقلاب به حمایت از قشقائی مزدور لایحه قانونی تصویب کرد!

16