رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 73، 4 شهریور 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

مسأله گروگانها و سیاست حزب جمهوری اسلامی

1

رئیس مجلس از چه موضعی به اتحاد و همکاری دول امپریالیستی علیه کمونیسم اشاره می‌کند؟

1

با افشای توطئه غیرقانونی کردن گروهها و سازمانهای انقلابی توسط هیئت حاکمه از دستاوردهای قیام دفاع کنیم

1

سخنی با هواداران: نکاتی چند پیرامون کار مخفی و علنی

1

بررسی مختصر جنبش کارگری در دو سال گذشته (7) اوج‌گیری مجدد مبارزات اقتصادی طبقه کارگر

3

فاجعۀ گچساران ارمغان نظام سرمایه‌داری برای توده‌های زحمتکش

3

اخبار کارگری

 

گزارشی از مجمع عمومی کارخانه فیلکو: کارگران با اتحاد خود توانستند پنج‌شنبه‌ها کارخانه را تعطیل کنند

4

کارگران رادیو شهاب با همبستگی، ارادۀ خود را بر کارفرمایان تحمیل کردند

4

دریافت هزینه سرکوب زحمتکشان از خود زحمتکشان!

4

مزارع برنج روستاهای اطراف سیاهکل از بی‌آبی سوخت

5

زحمتکشان و مسئله‌ای بنام مسکن (2) در کشورهای وابسته "تنگنای مسکن" نه بمعنی کمبود مسکن بلکه بمعنی احتکار و عدم توزیع عادلانه آن می‌باشد

6

پاسخ به سئوالات

9

در یکی از روستاهای قائم‌شهر زحمتکسی دیگر با گلوله مأموران کمیته در خون غلطید

11

تحولات اخیر سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و موضع ما

11

اعدام فرزند انقلابی خلق کرد بدون جرم و اتهام!

12

از جنبش مقاومت خلق کرد دفاع کنیم

12