فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 63، 27 خرداد 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

اختلافات ما و مسئله انشعاب

1

اپورتونیسم راست خطر عمده جنبش کمونیستی

1

سازش طبقاتی: سیاست حزب توده

1

قابل توجه هواداران!

7

نمونه‌ای از برخوردهای "کمیته مرکزی"

8

بیانیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره اطلاعیه اخیر "اکثریت کمیته مرکزی"

8