فهرست مطالب نشریه پیشگام تبریز، شماره 3، سال 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

یادداشت

1

شرایط عینی انقلاب

 

1- خصلت عینی تکامل تاریخ

2

2- شرایط عینی انقلاب

8

3- وضعیت انقلابی

16

سازماندهی یک جمهوری فدرال روسی

 

فدراسیونهای بورژوا  دموکراتیک

26

فدراسیون روسی که اکنون در حال بوجود آمدن است، چه تفاوتی با آنها دارد.

26

اصول ساختمانی فدراسیون روسی

27

ترکیب جمهوری فدرال روسی

28

حقوق نواحی فدرال، حقوق اقلیتهای ملی

29

ساختمان قدرت مرکزی

29

ارگان اجرائی قدرت

30

وظیفه انتقالی فدرالیسم

30

بوجود آوردن ساختمان سیاسی فدراسیون روسی

فدرالیسم در روسیه – مراحله ای انتقالی به وحدت سوسیالیستی

31

اقداماتی برای تعدیل مبارزۀ درون‌حزبی

33

سخنرانی در سومین کنگرۀ سراسر روسیه شوراهای نمایندگی کارگران، سربازان، دهقانان 18 – 10 ژانویه 1918

 

1- گزارش درباره مسئله ملی

38

2- طرح تصمیات درباره موسسات فدرال جمهوری روس

39

3- پاسخ به بحث گزارش درباره مسئله ملی

40

مسیر جنبش چپ انقلابی در کار توده‌ای

45