رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب در دفاع از مارکسیزم، شماره 4، اردیبهشت ماه 1398

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

فهرست مطالب

1

سرسخن

5

نگاهی به وضعیت تاریخی – مشخص جهان کنونی / همایون ایوانی

11

-          دو رویکرد و توافقاتی درباره نام گذاری و واژه‌ها

12

 • دوران، عصر، دوره

13

 • نظریه موج‌های بلند

20

 • مدل، نظریه و قانون علمی

34

-         عصر و دوران: پیشینه بحث

37

 • مبارزه طبقاتی به عنوان نیروی محرکه تاریخ

38

-          نیروهای پیشروی تاریخی – طبقاتی

39

-          رد قطب گرایی جهانی

42

-          گاه – دوره های سده بیستم

43

-         انقلاب علمی و فنی: راهی برای خروج از مرحله رکود

56

 • نوآوری‌های فیزیکی

60

 • نوآوری دیجیتالی

61

 • بیوتکنولوژی

62

 • پیش‌بینی‌های تا سال 2025

64

-          جهانی سازی سرمایه دارانه

67

-         پیش‌شرط‌های جهانی سازی

69

 • حمل و نقل و ارتباطات پیشرفته

70

 • دسترسی به انرژی ارزان

73

 • کاهش گمرکات و سیاست نولیبرال اقتصادی

74

 • شبکه‌های حاصل از جهانی‌سازی

76

-          جهانی‌سازی: سیطره افسارگسیخته سرمایه مالی بین‌المللی و سازماندهی مبارزه علیه آن

77

-          از بین رفتن هویت‌های محلی و پیرامونی و جنبش‌های رهایی‌بخش

92

-          نژادپرستی، مهاجرت و پناهندگی

95

-          جنسیت گرایی

97

-          مشکلات زیست محیطی

98

-          جنبش طبقه کارگر

99

-          توازن قوا در عرصه بین‌المللی

104

-          صلح و نظامی‌گری

107

-          جمع بندی

110

درباره بازگشت مسأله سیاسی – استراتژیکی / دانیل بن سعید / مترجم: بهروز عارفی

115

-          مقدمه ویراستار

115

-          استراتژی داریم تا استراتژی

119

-          فرضیه‌های استراتژیکی

121

 • فرضیه اعتصاب عمومی معطوف به قیام

132

-          درباره دیکتاتوری پرولتاریا

142

-          فعلیت و عدم فعلیت یک رویکرد استراتژیک

145

-          درباره "حزب وسیع"

149

یونان: خروج از اروپا؟ / آندروس پاپیاتسوس / مترجم: سیاوش محمودی

157

-          مقدمه مترجم آلمانی

167

-          مدخلی بر چاپ دوم ترجمه آلمانی

172

-          مدخلی بر چاپ اول ترجمه آلمانی

175

-          دلایل رای این "نه"

178

-          نمونه آرژانتین

182

-          آرژانتین – خوانش دوم

185

-          "بازگشت" "دراخما" در یونان

190

-          مسئله اساسی سرمایه داری است نه واحد پول

194

-          پاسخ به بحران، سوسیالیستی و انترناسیونالیستی است...

197

-          ... و اصولا این ها هیچ ربطی به واحد پول ندارند!

200

-          استدلالات مقابل

202

-          برنامه چپ یک چیز است و سازش‌های احتمالی چیز دیگر

204

-          واقعیت های زنده

207

-          انقلاب ناسیونالیستی منزوی وجود ندارد

208

-          چرا چشم‌انداز انقلاب دور به نظر می‌رسد؟

211

-          "تکالیف" ما در یونان

212

-          تناقضات سرمایه‌دای بدون شک تهدیدی است برای "یورو"

214

-          خروج از حوزه "یورو" و از اتحادیه اروپا و "مسأله استقلال ملی"

217

-          "دراخما" و "جبهه خلق"

221

-          اولین "جبهه خلق" در تاریخ

224

-          EAM چه بود؟

225

-          چشم‌انداز یک مقاومت انترناسیونالیستی به ما بستگی دارد

229

-          جمع‌بندی مواضع ما

231

بیگانگی در نظام سرمایه داری / گوران کوربیلو / مترجم: مژده ارسی

237

-          تناقضات دنیای سرمایه داری

237

2-     وجو.ه چهارگانه از خودبیگانگی در نزد مارکس

240

3-     ملزومات درگذشتن از خودبیگانگی

247

معرفی و بررسی کتاب / هوشنگ سپهر

-          مردی که سگ ها را دوست داشت / نوشته: لئوناردو پادورا

249

-          مردم می خواهند، واکاوی خیزش های عربی / نویسنده: ژیلبر آشکار / مترجم: حبیب ریاحی

277

مطالب شماره های پیشین در دفاع از مارکسیزم

297