رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب راه سرخ، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه تبریز، شماره 5، 5 دی 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

حوادث تبریز: اوج‌گیری جنبش خلق، قدرت‌طلبی لیبرالها، سازشکاری خرده‌بورژوازی، و... هشداری به پرولتاریا.

1

گرامی باد خاطره شهدای 21 آذر

1

توطئه فئودالهای مغان و حوادث اخیر تبریز

1

دولت به انواع حیله‌ها و عوام‌فریبی‌ها دست می‌زند تا نگذارد کارگران به قدرت واقعی خود پی ببرند.

1

دیپلمه‌های بیکار ماکو خواستار کار شدند

6

کشاورزان کور امالّو تسلیم زورگوئی فئودالها نشدند

6

گزارشی از شرکت ساختمانی راسپا در بازرگان

6

گزارشی از شرکت سهامی فرش ایران

9

مناظره کارگران آگاه با حزب توده.

10

کارگران کارخانه آجرپزی پارس کنترل کارخانه را بدست گرفتند

12

هیأت حاکمه و شورای خانهای مغان

12

حکومت‌های سرمایه‌داری نه میخواهند و نه میتوانند مسکن زحمتکشان را تامین نمایند.

13

چرا رستمعلی برباره «کارگر کارخانۀ ایرداک» کشته شد؟

14

معاون رئیس معدوم سازمان امنیت (سپهبد مقدم) در منطقه مغان چه می‌کند؟

15

بار دیگر تعدادی از کارگران قربانی سودپرستی سرمایه‌داران شدند (مغان)

15

یکی دیگر از سیاستهای ضدکارگری هیات حاکمه را بشناسیم

16

دستگیری هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در اردبیل و نمین

17

روستائیان قریه افشار میانه علیه ابراهیم‌خان قلدر مبارزه می‌کنند

17

گزارشی از روستای مجید آباد از توابع اهر

18

روستائیان با شعار «مرگ بر ارباب» «مرگ بر سرمایه‌دار» زمینهای اربابی را مصادره کردند

18

اتحاد مبارزه و پیروزی کارگران شرکت راه‌سازی آربل

19

رشوه‌خوار معروف رئیس کمیته 17 شهریور اردبیل آزاد شد

24

آغاز محاکمه انقلابی در نیکاراگوئه

24

الفبا