رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب 19 بهمن در خدمت جبهه آزادیبخش ملی ایران شماره 8، آبان 1352

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بیاری برادران و خواهران رزمنده خود در زندانهای شاه بشتابیم!

1

گزارش مشروح حمله کماندوهای پلیس در زندان شیراز و مقابله جانانه رفقای اسیر تا سرحد توان

1

دلیری بیژن جزنی

3

توطئه مقامات جنایتکار پلیس در زندان قصر و پاسخ دندان‌شکن دلاوران اسیر

نامه رفقای زندانی در بند چهار زندان قصر

4

تظاهرات خانواده زندانیان سیاسی

4

چگونگی فرار اشرف دهقانی

4

شهادت دو انقلابی دیگر

4

اخبار دستگیریها، محکومیتها و زندانها

4

الفبا