رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب 19 بهمن در خدمت جبهه آزادیبخش ملی ایران شماره 4، مهر 1351

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

مختصری درباره خصوصیت سازمانی و مبارزاتی جنبش مسلحانه

1

سرودی از چریکهای فدائی خلق

1

مبارزان در بند

1

مختصری درباره شکنجه

3

چرا سرتیپ طاهری اعدام شد

4

اطلاعیۀ نظامی شماره (4) مجاهدین خلق

5

نبرد مسلحانه هفتم مرداد 51

5

منفجر کردن سفارت اردن در تهران

5

جنبش مسلحانه در بلوچستان

6

اعتصاب تاکسیرانان اصفهان

7

انفجار اتومبیلهای ارتش و پلیس

7

نبرد قهرمانانه احمد زیبرم از چریکهای فدائی خلق با نیروهای دشمن

7

اعدام انقلابی سعید طاهری

7

شهادت شجاعانه مهدی رضائی از مجاهدین خلق

7

برچیدن پاسگاههای پلیس از خیابانهای تهران، اهواز، اصفهان و شهرهای بزرگ

7

سیاست توطئه سکوت کامل در مورد عملیات مسلحانه چریکی

7

عملیات و رویدادهای جنبش مسلحانه

 

انفجار و آتش‌سوزی در مخازن نفت و بنزین در پادگان باغشاه – تهران

8

اعلامیه‌های چریکهای فدائی خلق و مجاهدین خلق در باره مسافرت نیکسون بایران

8

نبرد مسلحانه عباس جمشیدی رودباری از فرماندهان چریکهای فدائی خلق

8

انفجار بمب در انجمن ایران و امریکا – شیراز

8

محکومیت سه شیرزن

8

جنبش مسلحانه در بلوچستان

8

ترس عوامل رژیم

8

روحیه عالی مردم

8

الفبا