رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب 19 بهمن تئوریک شماره 7، تیر 1355، گروه احمدزاده – پویان – مفتاحی پیشاهنگ جنبش مسلحانۀ ایران

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

توضیج

الف

تحلیلی از تکوین و تکامل گروه

1

            اول – پیش از تشکیل هسته

1

            دوم – تشکیل گروه و خصوصیات عمده آن

4

                    - خصوصیات گروه در دوره اول

5

                    - گسترش گروه در دوره اول

10

                    - خصوصیات گروه در دوره دوم، از اواخر سال 48 تا تشکیل چ. ف. خ.

11

                    - گسترش سازمانی گروه در دوره دوم

15

                    - تدارک مبارزه مسلحانه و عملیات گروه

16

                    - برخورد با پلیس و بازداشتها

20

                    - تماس با گروهها و جریانهای مخفی دیگر

22

                    - جمع‌بندی ویژگیهای عمده گروه

26

          - درباره مقاله "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء"

29

          - درباره مقاله "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"

32

زندگی نامه 9 انقلابی شهید از گروه احمدزاده – پویان – مفتاحی

44

          - رفیق مسعود احمدزاده

45

          - رفیق امیرپروزیز پویان

51

          - رفیق عباس مفتاحی

55

          - رفیق حسن نوروزی

59

          - رفیق مهرنوش ابراهیمی

69

          - رفیق عباس جمشیدی رودباری

72

          - رفیق احمد زیبرم

77

          - رفیق بهروز دهقانی

85

          - رفیق علیرضا نابدل

95

                    - عکس رفقا: مجید احمدزاده، جواد سلاحی، صمد بهرنگی، اسدالله مفتاحی، حمید توکلی، شاهرخ هدایتی، غلامرضا گلوی، حاجیان سه پله، محمد سوالونی، سعید آریان و بهمن آژنگ

98

الفبا