رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب 19 بهمن تئوریک شماره 3، چاپ دوم، مرداد 1355، مبرم‌ترین مسائل جنبش انقلابی ما در لحظۀ کنونی

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

توضیح

 

سیستم اقتصادی و اجتماعی مستقر در ایران چه خصوصیاتی دارد؟

1

چه عواملی باعث میشود که در این سیستم طبقۀ حاکم نتواند مثل بورژوازی در غرب بشیوۀ دمکراسی متوسل شود بی آنکه با خطر نابودی روبرو شود؟

17

آیا شیوه ای که فعلا رژیم در پیش گرفته است تنها شکل اعمال حاکمیت برای حفظ سرمایه داری وابسته در ایران است یا اشکال دیگر نیز میتواند مطرح باشد؟

20

دیکتاتوری خشن سلطنتی مدافع چه منافعی است؟

22

دیکتاتوری رژیم که آنرا دیکتاتوری فردی شاه مینامیم در تعیین شرایط مبارزۀ ما چه نقشی دارد و رابطۀ آن با تضاد اساسی سیستم سرمایه داری چیست؟

24

مبارزۀ مسلحانه چیست و چه خصوصیاتی دارد؟

29

به چه دلیل عملیات قهرآمیز اساس و محور دیگر اشکال مبارزاتی است؟

32

خصلت دیگر مبارزۀ مسلحانه سرشت تبلیغی اعمال قهر انقلابی در این مرحله است

36

مبارزه مسلحانه در مرحله فعلی به چه نتایجی باید دست یابد؟

63

اثر مبارزه مسلحانه بر موقعیت توده ها طی سه سال گذشته

68

اثر مبارزه مسلحانه بر رژیم و طبقه حاکم و امپریالیستهای حامی آنها

71

نتایجی که مبارزه مسلحانه بر پیشاهنگ بجای گذاشته

73

خصوصیات عمده اپورتونیسم در جنبش ما کدام است و راه مبارزه با آن چیست؟

78

آیا ما از یک خطر احتمالی صحبت میکنیم یا واقعا با این گرایشهای چپ‌رو سر کار داشته‌ایم؟ اگر این گرایشها در درون جنبش مسلحانه وجود داشه بچه صورتی و در چه پدیده‌هائی ظاهر شده است؟

88

الفبا