فهرست مطالب سوسیالیزم و انقلاب، بولتن یحث سوسیالیستهای انقلابی، دور دوم شماره 3، زمستان 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

مقدمه

4

اوضاع کنونی جنبش کارگری در ایران: مسائل و وظائف چپ انقلابی، ت. ث.

5

درباره قطعنامه‌های کنگره چهارم کمینترن

37

درس های اعتصاب معدنچیان بریتانیا، م. ناهید

49

اقتصاد سیاسی رهایی زنان، مارگارت بنستون، ترجمه از آ. یونسی

57

ریشه‌های ستمکشیدگی زنان (2) کنفرانس دوم: نقش زنان در نظام اقتصادی برده‌داری، کولنتای، ترجمه از فاطمه احمدی

62

خصلت اجتماعی اقتصاد شوروی، ارنست مندل، ترجمه از خسرو

67

مارکسیزم ماژینو: کتاب اقتصاد مندل، مایکل کیدرون

70

تناقضات سرمایه‌داری دولتی، انست مندل

75