فهرست مطالب سوسیالیزم و انقلاب، بولتن یحث سوسیالیستهای انقلابی، دور دوم شماره 2، بهار 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

مقدمه

3

روشنفکران چپ و بحران چپ، ت. ث.

5

بحران سرمایه‌داری جهانی و عواقب آن (1)، تابان

21

گزارش از یک هسته کارگری، از میان نامه‌های رسیده

33

اوضاع سیاسی ایران: از قیام تاکنون

37

نکاتی چند درباره جمع طرفداران سوسیالیسم و انقلاب در انگلستان

43

اعلام موجودیت هستۀ سوسیالیستی طرفدار نشریه سوسیالیزم و انقلاب: پاریس

44

پیشنهاداتی به سایر رفقای طرفدار سوسیالیزم و انقلاب

46

ایرادات دیگران به سوسیالیسم و انقلاب و ایرادات سوسیالیزم و انقلاب به دیگران، ت. ث.

47

تئوری بوروکراسی و انقلاب مرحله‌ای، ج. ک.

49

نمایی از دولت نوین، ج. ک.

53

ترجمه‌ها:

 

ریشه‌های ستمکشیدگی زنان (1): کولنتای، ترجمه از ناصر

55

درباره ماهیت شوروی: ارنست مندل، ترجمه از ناصر

59

راه رشد غیرسرمایه‌داری: رودلف بارو، ترجمه از ش. و.

71

اسناد کنگره چهارم بین الملل کمونیست

 

تزهای مربوط به تاکتیک‌های کمینترن، ترجمه از بهرام

83

تزهای مربوط به جبهه واحد کارگری، ضمیمه تزهای مربوط به تاکتیک های کمینترن، ترجمه از فروغ

89

تزهای مربوط به مسأله شرق، ترجمه از: بهرام

93