فهرست مطالب چه باید کرد، صدای حزب کارگران سوسیالیست، دور سوم شماره 1، نیمه اول فروردین 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

به عقیدۀ ما

1

زنده باد حکومت کارگران و دهقانان

3

کارنامه دوساله جمهوری اسلامی: علیه جنبش کارگری

5

"لیبرالها" چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

7

چرا مجاهدین برنامه خود را ارائه نمی‌دهند؟

9

از انقلاب کردستان دفاع کنیم

12

تجربه شیلی و درس‌های آن، چه کسانی در فکر کودتا هستند؟

16