فهرست مطالب چه باید کرد، صدای حزب کارگران سوسیالیست، دور دوم شماره 23، 1 شهریور 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

برنامه رجائی

2

"لغو سود ویژه": حمله "ویژه" به کارگران، دفاع "ویژه" از سرمایه‌داران! / احمد کارون

3

تشکیل جبهه مقاومت ضرورت مبرم جنبش ملی خلق کرد / حسین الهی

5

رژیم "حامی مستضعفین" قوانین ضدکارگری "طاغوتی" را ابقا میکند

6

ارتجاع را بشناسیم / تنظیم از پری یگانه

-          سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

7

مجلس آنان / تنظیم از فرامرز قریب

-          مقدمه

-          مخفی‌کاری مجلس!

-          افشاگران مدنی کیستند؟

-          وحدت تیغه و دسته چاقو!

-          آب در خوابگه مورچگان افتاده!

8

رزمندگان و ضرورت جبهه واحد کارگری / ناهید شادمان

9

مجلس موسسان ملی کردستان تشکیل باید گردد!

10

کمک مالی برای انتشار نشریات حزب کارگران سوسیالیست

12

آزادی ملیتهای ستمدیده (قسمت دوم) / علی پاینده

13

سیاست مالیاتی دولت در قبال "مستضعفین" و "مستکبرین" / وحید ناصر

14

سخنی با خوانندگان

-          وحدت چپ

-          دریافت مرتب نشریه

-          دفاع از مجاهدین خلق

-          40 ساعت کار در هفته

15

برای 40 ساعت کار در هفته! برای کاهش ساعات کار!

16

برای آزادی مطبوعات مبارزه کنیم!

16