فهرست مطالب کارگران سوسیالیست، شماره 16، 22 بهمن 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

زندانیان سیاسی را آزاد کنید

2

سعادتی آزاد باید گردد

2

دو سال پس از قیام

3

حامیان چماقداری کیانند؟

4

بعد از تحریر

4

پیش بسوی مجلس موسسان دموکراتیک و انقلابی!

5

چرا مجلس موسسان؟

6

چشم‌انداز مبارزات شوراهای کارکنان دفتر معاملات مسکن

8

برای چاپ و پخش کارگران سوسیالیست به کمکهای مالی شما نیازمندیم.

8

جنگ مقاومت و نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی

9

کارخانه دن‌باکستر: درسهایی از مجمع عمومی کارگران

11

برنامه کارگری برای مبارزه با بحران

13

درباره شوراهای کارگری

16