رفتن به محتوای اصلی
اسناد درون‌گروهی و بازجویی و عملیات ساواک

"مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی" در "فصلنامه مطالعات تاریخی" شماره‌های 56 و 57، مجموعه‌ای از اسناد ساواک درباره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را منتشر کرد.

سایت "آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران" با توضیح کوتاهی این اسناد را در اختیار همگان قرار می‌دهد.

این بخش اختصاص دارد به "اعترافات مسعود بطحایی"