اتحاد چپ دمکراتیک ایران

پیشتاز، ارگان اتحاد چپ دمکراتیک ایران