پیکار کردستان

عملیات
07 تیر 1359 شماره 1
01 آذر 1359 شماره 2
15 آذر 1359 شماره 3
25 دی 1359 شماره 5
27 بهمن 1359 شماره 6
25 فروردین 1360 شماره 7