توفان، ماهنامه حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران، دور چهارم