فهرست مطالب کار، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، دور دوم، شماره 80، 1 آبان 1369

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

انتخابات خبرگان و جنگ قدرت در حاکمیت

1

بحران منطقه نیازمند راه حلی همگانی و صلح‌آمیز است

1

انتظار از آقای گالیندوپل

1

کشتار فلسطینی‌ها محکوم است

1

مصاحبه با رفیق علی پورنقوی عضو شورای مرکزی سازمان

5

برنامه حزب سوسیال‌دمکرات سوئد (قسمت دوم و پایانی)

7

توضیح تحریریه کار

8

درباره مساله ملی کرد

9

درباره اهداف سیاسی سازمان، محمدی

"به حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی بر کشور پایان دهیم" و "دموکراسی پارلمانی در شکل جمهوری فدراتیو را برقرار کنیم"

10

تصحیح و پوزش

12

کنگره، گسست از دیروز، واقعیت امروز و راه فردا! (بخش دوم)، بهزاد کریمی

13

بر کدام مبانی؟ با کدام ارزیابی؟، الف – مومنی عضو شورای مرکزی و کمیسیون تدوین سند سیاسی

14

به شورای مرکزی سازمان، محبوبی یکی از نمایندگان کنگره

15

توضیح کمیسیون تدوین گزارش کنگره

15

"جمهوری دمکراتیک آلمان" بلعیده شد، سهراب مبشری

16

جایزه صلح نوبل برای گارباچف

16

گزارش کار و پیشنهادهای گروه کار

16

تغییر نام حزب کمونیست ایتالیا

16

به برنامه‌های رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید!

16