مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، دوره چهارم، 10 مهر 1328 تا 25 مرداد 1333

فیلم مجموعه ارزشمند روزنامه "مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، دوره چهارم" را دوست بسیار عزیزم آقای بهروز مطلب‌زاده در اختیارم قرار دادند.

متاسفانه فیلم‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار نبودند با اینهمه، آنها را اسکان کرده و در سایت قرار دادم.

با وجود کیفیت نامناسب، شماره‌های روزنامه قابل استفاده هستند.

این مجموعه شامل شماره 1 تا 247 این روزنامه در سال‌های 1328، 1329، 1331 و 1332 و 1333است. متاسفانه شماره‌های 48 تا 156 در این مجموعه در دسترس نیستند.

از آقای بهروز مطلب‌زاده و همچنین از دوست ناشناسی که زحمت عکس‌برداری از روزنامه را کشیده است، بسیار ممنونم.

 

اژدر بهنام

29 اردیبهشت 1400

10 مهر 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 1
17 مهر 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 2
24 مهر 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 3
01 آبان 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 4
08 آبان 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 5
15 آبان 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 6
22 آبان 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 7
29 آبان 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 8
06 آذر 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 9
13 آذر 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 10
20 آذر 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 11
27 آذر 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 12
05 دی 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 13
12 دی 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 14
19 دی 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 15
26 دی 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 16
03 بهمن 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 17
10 بهمن 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 18
15 بهمن 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 19
24 بهمن 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 20
01 اسفند 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 21
08 اسفند 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 22
15 اسفند 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 23
22 اسفند 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 24
29 اسفند 1328 مردم، دوره چهارم، شماره 25
07 فروردین 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 26
14 فروردین 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 27
21 فروردین 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 28
28 فروردین 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 29
04 اردیبهشت 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 30
11 اردیبهشت 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 31
18 اردیبهشت 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 32
25 اردیبهشت 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 33
01 خرداد 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 34
08 خرداد 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 35
10 خرداد 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 35، فوق العاده
15 خرداد 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 36
22 خرداد 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 37
29 خرداد 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 38
05 تیر 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 39
12 تیر 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 40
19 تیر 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 41
26 تیر 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 42
31 تیر 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 43
07 مرداد 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 44
14 مرداد 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 45، شماره مخصوص
28 مرداد 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 47
25 شهریور 1329 مردم، دوره چهارم، شماره 50
30 مهر 1331 مردم، دوره چهارم، شماره 157
17 دی 1331 مردم، دوره چهارم، شماره 167