فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 175، 20 آذر 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بنام آوارگان جنگ بکام سازندگان جنگ

1

ذبح آزادی بروش اسلامی

1

ملاحظاتی دربارۀ کمیته‌های مخفی اعتصاب (2)

1

بمناسبت شصت و ششمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر

شوراها و قدرت سیاسی (2)

3

اطلاعیه کمیته خارج از کشور

9

کمکهای مالی دریافت شده

9

قطعنامه آکسیونهای سراسری

20

بیاد دومین سالگرد شهادت فدائی کبیر رفیق سیامک اسدیان (اسکندر)

26

یادداشتهای سیاسی: اگر نشد خراب کنید

26

اعتراض انقلابیون ایرلند نسبت به جنایات رژیم جمهوری اسلامی

26

توطئه مشترک انگلیس و ایران

26