فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 172، 8 شهریور 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سبک کار خرده‌بورژوازی

1

گسست در کابینه

1

ارزیابی جنبش کارگری و وظایف ما

1

در راستای اعتصاب عمومی سیاسی و قیام

1

جنبش کارگری

- پارس متال

3

حمله به سفارت ژاپن

10

کمکهای مالی دریافت شده

19

کار و کارگران زحمتکشان هواداران

20

جنبش انقلابی خلق کرد

20

صمد جاودانه است

20

جاودان باد خاطره فدایی شهید رفیق سینا

20