فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 170، 28 تیر 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

جرقه‌های انقلاب

1

بن‌بست جنگ

1

در تدارک قیام (4) قیام و رهبری

1

بانک اسلامی (2)

1

ریشه‌های طبقاتی سوسیال‌رفرمیسم حزب توده (4) رابطه حزب توده با قدرت حاکمه و جایگاه آن در جریان مبارزه طبقاتی

1

سبک کار کومله برای تشکیل حزب کمونیست، نقل از ریگای گه‌ل شماره 7

5

اطلاعیه امور مالی سازمان، هم میهنان مبارز کارگران و زحمتکشان!

24

کمکهای مالی دریافت شده

24

گلوله این است پاسخ رژیمهای ارتجاعی و ضدخلقی بخواسته های بحق زحمتکشان

(اعلامیه هواداران سازمان در 7 تیر در جریان حرکت اعتراضی)

27

یادداشتهای سیاسی...

- خامنه‌ای: "برای روزهای دشوار آینده باید آماده شویم

- شکاف در سپاه

28

جنبش انقلابی خلق کرد

تهاجم نیروهای سرکوبگر درهم کوبیده شد

28