فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 168، 14 خرداد 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

شکست یک استراتژی

1

جنبش کارگری و وظایف ما

1

حکومت سرمایه‌داران در پوشش دولت اسلامی "خدمتگزار همه قشرها"

1

در تدارک قیام (3) فن قیام

1

ریشه‌های طبقاتی سوسیال‌رفرمیسم "حزب توده" (2)

1

گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی و زندانها (2) رهنمودهایی درباره مسایل زندانیان سیاسی

3

رفقا! هواداران! برنامه عمل سازمان را بهر طریق ممکن بمیان توده‌ها ببرید

21

یادداشتهای سیاسی

22

جاودان باد خاطره فدائیان شهید رفقا امیرپرویز پویان، رحمت‌الله پیرونذیری

22

تذکر به هواداران

22

جنبش انقلابی خلق کرد

22