فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 163، 17 بهمن 1361

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سیاهکل جاودانه است

1

زنده باد انقلاب

1

اعتصابات اقتصادی و سیاسی

1

انقلاب السالوادور: جبهه دمکراتیک انقلابی و پلاتفرم حکومت آینده

1

خطاب به مبلغین (10)

11

گرامی باد خاطره فدایی شهید رفیق قاسم سیادتی عضو کادر مرکزی سازمان

16

جنبش انقلابی خلق کرد

نقل از ریگای‌گه‌ل شماره 2 (دیماه 61)

- جاده بوکان میاندوآب در کنترل پیشمرگان فدائی

- سنندج

16