فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 154، 18 مرداد 1361

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

خطاب به مبلغین، متن آموزشی (1)

1

ادامه جنگ نتایج و بازتابها

1

جنبش کارگری: کارگران مبارز ذوب آهن با اتحاد خود توطئه اخراج کارگران را درهم کوبیدند

1

جنبش کارگری

- اخباری از راه آهن

- مهمات سازی

- قرقره زیبا

3

چیت ممتاز

4

با کمکهای مالی خود سازمان را یاری رسانید

4

یادداشتهای سیاسی...

5

چگونه میتوان به جنگ خاتمه داد؟

6

در سالگرد شهادت رفقای قهرمانمان فعالانه بکوشیم تا یادشان را گرامی داریم

10

رفقا! هواداران!

برنامه عمل سازمان را بهر طریق ممکن بمیان توده‌ها ببرید

10