فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 116، 10 تیر 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

مصاحبۀ لاجوردی و گیلانی چهرۀ کریه جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت!

1

بحران در حال رسیدن است

1

بودجه سال 60: گامهای بلند به سوی امپریالیسم

1

به مناسبت قیام ژوئن 1848 پرولتاریای پاریس: درسهایی از انقلاب 1848 فرانسه

1

پرتاب بمب بسوی دکه‌داران زحمتکش به نقل از خبرنامه شماره 8 گیلان

4

جنبش کارگری

 

تعویض مدیرعامل لیبرال در کارخانه کمپیدرو

5

اخراج کارگران همچنان ادامه دارد

5

اخباری از خبرنامۀ صنایع دفاع

5

از میان نامه‌های کارگران

6

دستگیری کارگران شیلات به "اتهام" ایجاد شورا

6

دربارۀ اخراج کارگران و ضرورت مقابله و مقاومت در برابر آن

7

پنجه در پنجه "شیطان بزرگ" یا دست در دست امپریالیسم

8

هشدار به اعضاء و هواداران "اکثریت" جناح راست

9

دروغ باید بزرگ باشد، اما نه به این بزرگی!!

9

ضرورت مقابله با باندهای سیاه

10

تهاجم مجدد جمهوری اسلامی به زحمتکشان "کاخک"

12

گردهمائی معلمان بروجرد

12

اعتراض مادران زحمتکش به اخراج فرزندان خود

12

کودتای 28 مرداد سیلی اسلام بود یا سیلی آمریکا؟

12

از میان اعلامیه‌ها، و نشریات شهرستانها

 

تهاجم مزدوران رژیم به بساط‌ها و نمایشگاههای نیروهای انقلابی در مشهد

13

اخراج دسته‌جمعی 238 تن از کارگران شرکت مانا

13

درود بر شهدای 22 خرداد "املش"

13

خروش شماره 1

13

باز هم تخریب خانه‌های زحمتکشان

13

اطلاعیه امور مالی سازمان

14

افریقای جنوبی

15

سودان

15

مراکش

15

ترکیه

15

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت 8 تیر

16

هشدار به سربازان ، همافران ، درجه‌داران ، افسران

17

انتشار خبرنامه هواداران سازمان در خراسان

17

احیای اسطوره بورژوازی ملی و ضدامپریالیست!

19

زحمتکشان ایران! علیه رژیم اختناق و سرکوب بپا خیزید

19

حاکم شرع تهران محمدی گیلانی ثناگوی شاه جنایتکار

20

یاد رفقا، منصور فرساد و مهدی پهلوان شهدای جنگ، گرامی باد

20

اطلاعیه جمعی از کارکنان شرکت مخابرات

20

دیروز: خدمت به ارتش شاهنشاهی

امروز: خدمت به جمهوری اسلامی

20