فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 70، 14 مرداد 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

سیاستهای ضدکارگری هیئت حاکمه هر روز آشکارتر میشود

1

حجت‌الاسلام رفسنجانی دشمن کمونیستها و نیروهای انقلابی

1

انقلاب مشروطه سرآغاز مرحله‌ای نوین در رشد آگاهی سیاسی و بیداری توده‌های زحمتکش

1

"قانون کار" پیشنهادی "کنگره شوراهای اسلامی کارگران" یا تطهیر سرمایه‌داری توسط "حزب جمهوری اسلامی"

1

اعلامیه پشتیبانی بخشی از دانشجویان پیشگام: هم میهنان مبارز – دانشجویان انقلابی

4

مسئله کردستان و موضع ما (4) اپورتونیست‌ها در پوشش صلح عادلانه به تبلیغ صلح به هر قیمت پرداخته‌اند

5

کارگران باز هم "قانون تشکیل شورای اسلامی کارکنان" را نقض خواهند کرد

7

مقررات جدید آموزشی گامی در جهت پایمال کردن حقوق صنفی – سیاسی دانش‌آموزان

8

بررسی مختصر جنبش کارگری در دو سال گذشته (5) کارگران به شیوه انقلابی خواست‌های خود را برآورده میسازند (از اشغال سفارت آمریکا ببعد)

11

کارگران آجرماشینی ارومیه برای آزادی نمایندگان خود تلاش میکنند

12

اعتراض کارگران و کارمندان "هما" به قطع هزینه مسکن

12

صدها میلیون دلار خرید جمهوری اسلامی از امپریالیسم

13

نوبری: سرمایه به معنی "خوب" آری! به معنی "بد" نه!

13

تنها کمیته مورد تأیید شورای کارکنان میتواند تصفیه و پاکسازی را بانجام رساند

14

سازمانهای دموکراتیک توده‌یی (3) بیطرفی؟!

14

تحصن بازماندگان شهدای فاجعه سینام رکس آبادان بعد از حدود چهار ماه توسط پاسداران و عناصر معلوم‌الحال درهم شکست

چرا هیئت حاکمه مانع افشای اسرار فاجعه سینما رکس است؟

15

یکی دیگر از فرزندان انقلابی خلق به جوخه اعدام سپرده شد

16

جمهوری اسلامی 2 میلیارد و 500 میلیون تومان بابت بهره و کارمزد و وام به امپریالیست‌ها پرداخته است

16

"کمیته مرکزی": جبهه ملی، حزب ملت ایران، حزب توده و حزب رنجبران را ضدامپریالیست و ترقی‌خواه میداند

16