فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 62، 20 خرداد 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

چرا مبارزه ایدئولوژیک را علنی کردیم (2)

1

اکونومیسم و تاکتیکها

1

اپورتونیزم و علل اجتماعی و طبقاتی جنگ کردستان

1

نبرد خلق ارگان تئوریک – سیاسی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران منتشر می‌شود

1