فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 61، 13 خرداد 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

چرا مبارزه ایدئولوژیک را علنی کردیم

1

خطاب به هواداران

1

دربارۀ ترکیب و ماهیت طبقاتی دولت

1

اپورتونیسم و مفهوم مبارزه ضدامپریالیستی

1