رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب در دفاع از مارکسیزم، شماره 3، دی ماه 1395

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

فهرست مطالب

3

سرسخن

5

تئوری انتقادی: یک بررسی انتقادی "چپ نو" / هوشنگ سپهر

11

-          چپ نو: "بحران سوژه" و مقوله "از خودبیگانگی"

30

-          "چپ نو" و قدرت

35

-          ساختارگرایی

41

-          مه 1968: از ساختارگرائی تا پسا – ساختارگرائی

46

آلن بدیو: از اسطوره تا واقعیت / هوشنگ سپهر

49

-          پیشگفتار

49

-         دستگاه فلسفی بدیو

64

 • حقیقت

66

 • هستی

72

 • رخداد

74

 • سوژه

89

 • وفاداری

91

 • جهانشمولی

93

 • علم

98

 • بدیو و سیاست

103

 • فرضیه کمونیستی

108

 • خوانش بدیویی تاریخ جنبش کمونیستی

119

 • سیاست رهائی بخش بدیوئی و ژان ژاک روسو

138

-          بدیو و مارکس

149

-          بدیو و دموکراسی

155

-          دیو و استالینیزم

165

-          بدیو و قدرت دولتی

169

-          بدیو و تغییر دنیا

175

-          بدیو و افلاطون

184

-          واپسین سخن

199

دانیل بن سعید: یادداشتی بر زندگی و آثارش / هوشنگ سپهر

209

آلن بدیو و معجزه رخداد / دانیل بن سعید / مترجمین: مریم بنائی و هوشنگ سپهر

239

ادعای سهمی به جان لنون یک هنرمند متعهد و انقلابی / مترجم: علی دروازه غاری

277

-          مصاحبه طارق علی و رابین بلکبرن با جان لنون و یوکو اونو

283

معرفی و بررسی کتاب

-          نظریه لنینیستی سازمان دهی و ربط امروزی آن / ارنست مندل / مترجم: هوشنگ سپهر

315

مطالب شماره های پیشین در دفاع از مارکسیزم

331