رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب نبرد خلق، شماره 4، مرداد 1353 ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

آدرس به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله

3

اجرای موفقیت‌آمیز اعدام انقلابی فاتح یزدی طرح (تاری وردی)

11

متن اعلامیه ای که در صحنۀ عملیات پخش شد:

اعدام یکی از دشمنان جنایتکار طبقه‌ی کارگر

15

خطابیۀ توضیحی سازمان چریکهای فدایی خلق به کارگران ایران در رابطه با اعدام صاحب جنایتکار کارخانجات جهان

19

جنبشهای مسلحانۀ خلقهای آفریقا

37

یک خبر (در مورد رفیق حبیب خسروشاهی)

45

اخبار

 

اخبار داخلی

46

اخبار خارجی

53

شهادت یک قهرمان مقاومت (رفیق قهرمان عباس جمشیدی رودباری)

61

فرزندان راستین خلق، شرح مختصری از زندگی رفیق کبیر حسن نوروزی

62

شهادت یک چریک فدایی خلق در جبهۀ نبرد منطقه ای

73

الفبا