رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب سوسیالیزم و انقلاب، بولتن یحث سوسیالیستهای انقلابی، دور دوم شماره 4، تابستان 1366

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

چه باید کرد

4

مقدمه

5

یادداشت‌هائی درباره دموکراسی و سوسیالیزم – بخش اول، ت. ث.

6

شکل‌گیری ایده لنینی حزب، آنتوان آرتوس، اقتباس: فرشته ستار

13

روزا لوگزامبورگ و مسالۀ حزب، تروتسکی، مترجم: لانو

22

اسناد:

 

انقلاب و ضدانقلاب در ایران، صابر نیکبین، مترجم: مازیار

24

شوروی و انقلاب ایران، هسته طرفدار سوسیالیزم و انقلاب در لندن

37

انقلاب ایران: دلایل و درس‌های آن، آرتیوم آراباژان، مترجم: آرش

38

درباره کرونشتات:

 

مقدمه، آزاده

43

قیل و قال بر سر کرونشتات، تروتسکی، مترجم: آزاده

44

حقیقت طبقاتی، لنین، مترجم: آزاده

49

کارزار دروغ‌پردازان، لنین، مترجم: آزاده

50

یک سند محرمانه از آرشیو وزارت خارجه فرانسه، مترجم: آزاده

51

مساله ستمکشیدگی زنان

 

ریشه‌های ستمکشیدگی زنان (3)، کنفرانس سوم، کولنتار، مترجم: فاطمه احمدی

53

کار زن در سرمایه‌داری، مارگارت کولسون و دیگران، مترجم: آ. یونسی

59

درباره کار خانگی زنان، از "گروه اقتصادی سیاسی زنان"، مترجم: افشار

66

باز هم درباره اقتصاد سیاسی رهائی زنان، راونتری، مترجم: افشار

74

بحث درباره ماهیت شوروی

 

تناقضات مندل، کریس هارمن، مترجم: خسرو

77

رازوارگی سرمایه‌داری دولتی، ارنست مندل، مترجم: خسرو

87