فهرست مطالب سوسیالیزم و انقلاب، بولتن یحث سوسیالیستهای انقلابی، دور دوم شماره 1، تابستان 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

مقدمه

3

بولتن بحث: منشاء و ممیزه‌ها، ش. والامنش

4

بولتن بحث: برش از کدام گذشته؟، الف. بانی

7

چرا سوسیالیسم و انقلاب؟، ت. ث.

12

مسالۀ مرحلۀ انقلاب، از نشریه کندوکاو

17

متدولوژی مرحلۀ انقلاب، از رزمندگان (م.ل.) سابق

37

پرولتاریا و مساله تسخیر قدرت، ساسان

57

درس‌های جنبش زنان در ایران، بخش دوم بیانیۀ زنان سوسیالیست

59

نگاهی به اوضاع کنونی ایران، ناصر

67

تفسیر تروتسکی از استالینیزم، پری اندرسن، ترجمه: خسرو

73

تقدم سیاست در جوامع فراانقلابی، المار آلتفاتر، ترجمه: خسرو

77

مارکس و اقتصاد، ارنست مندل، ترجمه: صابر

83