فهرست مطالب سوسیالیزم و انقلاب، بولتن یحث سوسیالیستهای انقلابی، دور اول شماره 4، شهریور 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

چند کلام

3

در انقلاب ما، پیوند

5

استراتژی و تاکتیک انقلابی، ت. ث.

9

رانت نفتی و سرمایه مالی

15

نقش پرولتاریا، ارنست مندل

20

حاشیه‌ئی بر یک انشعاب، الف. ر.

26

بررسی تاریخی روحانیت شیعه، صادق

29

پایه‌های اجتماعی – اقتصادی سلطنت رضاشاه پهلوی، سلطانزاده

37

ریشه‌های ستم‌کشیدگی زنان

41

یادداشتهای جنگل مازندران، رضا آذری

44

سرود بدرود با سازمان خاکستر، سعید یوسف

50

اشعاری از برشت

51