فهرست مطالب سوسیالیزم و انقلاب، بولتن یحث سوسیالیستهای انقلابی، دور اول شماره 3، دی 1361

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

دربارۀ پوپولیسم تشکیلاتی، حسن جلالی

2

پاسخی به نقد راه فدایی، فروغ

6

اطلاعیه، کاظم، الف. ر. ح.

26

ضمیمه: توضیح برخی نکات، الف. ر.

36

پیرامون بولتن بحث، ج.

42

کمک های مالی دریافت شده

47