فهرست مطالب سوسیالیزم و انقلاب، بولتن یحث سوسیالیستهای انقلابی، دور اول شماره 1، آبان 1361

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

یادداشت

3

سومین سالروز: اکنون چه؟

4

ترازنامه و چشم‌انداز

10

جنبش کارگری، مسائل و وظائف آن (1)

25

روش کار سوسیالیستی

36

بیانیۀ کمیته‌های عمل کارگری

41

تبریز در آتش  و خون

12