فهرست مطالب چه باید کرد، صدای حزب کارگران سوسیالیست، دور سوم شماره 5، نیمه دوم خرداد 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

کودتا و مقاومت

2

راهپیمایی

4

سازش دیگر

5

شیوه پرولتری و شیوه لیبرالی مبارزه / حسین الهی

6

مانور بزرگ بورژوازی / پروین آزاد

7

چه باید کرد به کمک‌های مالی شما نیاز دارد

8

قطعنامه دبیرخانه متحده بین‌الملل چهارم

         لهستان – پیشروی جنبش توده‌ای و ضدحمله بوروکراسی

9

تحلیلی بر لایحۀ بودجه / وحید ناصر

14