فهرست مطالب چه باید کرد، صدای حزب کارگران سوسیالیست، دور سوم شماره 3، نیمه اول اردیبهشت 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بحران رژیم و مبارزه برای حقوق دموکراتیک / وحید ناصر

2

بعدالتحریر – بحران رژیم و مبارزه برای حقوق دموکراتیک: تظاهرات عظیم روز دوشنبه در تهران

4

گزارش هیئت بررسی شکنجه بیانگر چیست؟ / ناهید شادمان

5

در حاشیه انتشار گزارش هیات بررسی شکنجه

5

فدائی، چماقدار، پیوندتان مبارک!

6

چه باید کرد به کمک‌های مالی شما نیاز دارد

6

سازمان اقتصاد اسلامی چیست؟ / پری یگانه

7

دولت مکتبی دیون خود به شمس پهلوی را پرداخت! / فرامرز قریب

8

به دفاع از زندانیان سیاسی برخیزیم!

8

سعید سلطانپور را آزاد کنید!

8

جنبش کارگری انگلیس در آستانه یک تحول / خسرو داور

9

وحدت انقلابی یا سازش طبقاتی / وحید ناصر

16