فهرست مطالب چه باید کرد، نشریه حزب کارگران سوسیالیست، دور دوم شماره 19، 31 خرداد 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

کریمی حصاری آزاد باید گردد!

1

مجلس و مسألۀ گروگانهای آمریکایی

2

برای آزادی مطبوعات مبارزه کنیم!

3

مصاحبه با ماموستا شیخ عزالدین حسینی

4

کردستان: چشم‌انداز مبارزه با سازشکاران

5

اطلاعیه دفتر شیخ عزالدین حسینی دربارۀ توطئه‌های هیات حاکم در کردستان

5

برای توجه رفقای فدایی: امام خط ضدامپریالیست را مخدوش میسازد.

6

دعوت به مناظره

6

تظاهرات 15 خرداد و ریشه‌های تاریخی رهبری روحانیت / منیر شایق

7

کارگران به چه قوانینی نیاز دارند؟ / وحید ناصر

9

شوراهای سربازان ایجاد باید گردند! / علی پاینده

10

دربارۀ اعتیاد، گرانفروشی و اعدام / منیر شقایق

10

برنامه عمل زحمتکشان

         2- دربارۀ مبارزه با امپریالیزم، مقابله با تهدیدات امپریالیزم / علی پاینده

11

درباره انشعاب در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، نقدی بر نظریات اقلیت / پری یگانه

14