فهرست مطالب چه باید کرد، حزب کارگران سوسیالیست ایران، دور اول ضمیمۀ کارگر، 1 فروردین 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

دربارۀ دموکراسی کارگری / ارنست مندل

1

مصاحبه با ارنست مندل دربارۀ ماهیت، ویژگیها و ابعاد بین‌المللی انقلاب ایران

2

زنده باد حکومت کارگران و دهقانان! / وحید ناصر

3

بازسازی ارتش بکجا خواهد رسید؟

4

بیانیۀ حزب کارگران سوسیالیست آمریکا دربارۀ انقلاب ایران

8