فهرست مطالب کارگران سوسیالیست، شماره 19، نیمۀ دوم فروردین 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

پیش بسوی اول ماه مه

1

نقش طبقه کارگر در مبارزه برای دموکراسی

3

اعتصاب کارگران ایران ناسیونال

5

در دفاع از شورای کارگران سیمان و ضرورت اتحاد شوراها

6

کارخانه پارس متال: از تحصن چماقداران در دانشگاه تا تحصن هیات مدیره در ویلا

7

برای چاپ و پخش کارگران سوسیالیست به کمکهای مالی شما نیازمندیم.

7

آموزش سوسیالیستی: صف اعتصاب و گاردهای دفاعی چیست؟

9

دستاوردهای جنبش کارگری: 40 ساعت کار در هفته دستاورد مبارزات متحد کارگران لهستان

10

تنها راه پیروزی در جنگ چیست؟

12